Segreguj odpady
- czysta ziemia Twoim dobrem

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Proponujemy kompleksową obsługę w zakresie poniższych ustaw:

USTAWY

MIEJSCE PUBLIKACJI

PDF

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Tekst jednolity z 200 8 r. - Dz.U. nr 25, poz. 150
ze zmianami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach!!! NOWOŚĆ

Dz.U. z 2013 r. nr 0, poz. 21

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Dz.U. nr 63, poz. 638 ze zmianami

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. 90, poz. 607
ze zmianami

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

Tekst jednolity z 2012 r. Dz.U. Nr 0, poz. 391

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

Tekst jednolity z 2012 r. Dz.U. Nr 0, poz. 391

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Dz.U. 2011 nr 227, poz. 1367 ze zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. nr 92, poz. 880
ze zmianami

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

Dz.U. 2004 nr 121, poz. 1263 ze zmianami

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. nr 122, poz. 695

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. nr 25, poz. 202 ze zmianami

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym

Dz.U. 2005 nr 180, poz. 1495 ze zmianami

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych

Dz.U. 2006 nr 169, poz. 1199 ze zmianami

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich naprawie

Dz.U. nr 75, poz. 493 ze zmianami

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Dz.U. nr 227, poz. 1367 ze zmianami

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Dz.U. nr 124, poz. 859 ze zmianami

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach

Dz.U. 2009 nr 79, poz. 666 ze zmianami

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dz.U. 2009 nr 130, poz. 1070

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. nr 122, poz. 695

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne
i górnicze

Dz.U. nr 163, poz. 981 ze zmianami

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Dz.U. nr 178, poz. 1060

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach
do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych
ze statków

Dz.U. 2002 nr 166, poz. 1361 ze zmianami